Akseptabelt sikkerhetsnivå for hoppeslott og oppblåsbar sklie

Når dere søker om driftstillatelse må vi få en erklæring om at innretningen deres er bygd i samsvar med relevant og anerkjent standard.

Publisert: 25.03.2021   Endret: 16.08.2021

Forskrift om fornøyelsesinnretninger § 2-12 krever at dere må dokumentere at innretningen holder et akseptabelt sikkerhetsnivå. I praksis betyr dette at vi må få en erklæring fra dere som bekrefter at hoppeslottet eller den oppblåsbare sklien er i samsvar med en relevant og anerkjent standard. For slike innretninger er standarden normalt NS-EN 14960-1. (Vi godtar også andre anerkjente standarder, som for eksempel ASTMF2374 – 20.)

I de fleste tilfeller er dette dokumentasjon som leverandøren eller produsenten legger ved hoppeslottet eller den oppblåsbare sklien når dere kjøper den.

Dokumentet med erklæring om samsvar med standard må kunne inneholde en unik identifikasjon av hoppeslottet eller den oppblåsbare sklien, for eksempel med foto, eller et serienummer (produksjonsnummer) som også står på hoppeslottet. Sammenhengen mellom erklæringen og hoppeslottet må altså være utvilsom. (Erklæringen om samsvar med standard kan imidlertid gjelde for hele serien av hoppeslott som ser ut som fotoet av en prototype. Det er derfor ikke nødvendig at erklæringen inneholder serienummer dersom det er tydelig at bildet viser en prototype av hoppeslottet som dere søker om.)

Oppblåsbare innretninger som faktisk oppfyller standarden, blir også levert med en større manual fra leverandøren. Standarden krever at manualen følger med. Manualen gir informasjon om hvilke rutiner for montering, demontering, drift, kontroll og vedlikehold som akkurat denne oppblåsbare innretningen har behov for. Standarden krever også at de oppblåsbare innretningene er permanent merket med følgende: Navn og adresse på produsenten eller leverandøren, hvilken standard innretningen er bygd etter, et unikt identifikasjonsnummer, krav til maksimal høyde på brukerne og maksimalt antall brukere, og hvilken vifte som skal brukes.

Det tilbys billige hoppeslott og oppblåsbare sklier direkte fra utenlandske nettbutikker. Vi vil ikke utelukke at enkelte kjøpere kan få med en erklæring om samsvar med standard EN 14960:2019 og med unik identifikasjon av innretningen, men hvor dokumentet gir en falsk erklæring. Det betyr at innretningen i virkeligheten ikke oppfyller standardens krav selv om dere har papirer som tyder på at alt er i orden. Konsekvensen kan være at materialet for eksempel inneholder giftige stoffer, ikke er flammesikkert, har for svak rivestyrke, kommer med en dårlig vifte eller annet. I slike tilfeller vil dere som eiere av innretningen løpe risikoen. Eieren av driftstillatelsen er alltid ansvarlig for hva som tilbys publikum. Hvis dere importerer fra utlandet, bør dere vite hva dere gjør.

Erklæringer vi ikke aksepterer

En del oppblåsbare innretninger blir solgt med ikke-tilfredsstillende erklæringer om samsvar med den anerkjente standarden EN 14960. Det betyr at selv om det følger med et dokument som for en vanlig kjøper kan se ut som en god nok erklæring, er det likevel ikke dokumentert at den oppblåsbare innretningen er bygd etter standarden. Disse hoppeslottene og oppblåsbare skliene blir gjerne solgt på utenlandske nettbutikker som selger en rekke innretninger. Den som kjøper selv fra utlandet, foretar en selvimport og tar selv risikoen for om dette er et produkt som oppfyller europeiske og norske krav. Det er da kjøpers ansvar at innretningen oppfyller kravene i tivoliloven og andre regelverk som gjelder i Norge, for eksempel produktkontrolloven, som forvaltes av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Typisk for slike erklæringer om samsvar med standard som ikke er akseptable, er at de ofte har én eller flere av følgende mangler:

 • Mangler et foto, eller en annen unik identifikasjon, av innretningen den skal gjelde for.
 • Gjelder for en lang liste med ulike oppblåsbare innretninger, som ikke er nærmere spesifisert.
 • Hevder at EN 14960 er oppfylt, men sier ikke hvilke krav i standarden som er oppfylt.
 • Er gjerne datert noen år tilbake i tid i stedet for datoen for produksjon av den aktuelle oppblåsbare innretningen.
 • Nevner også et annet dokument (testrapport eller annet informasjon) som ikke er vedlagt.
 • Navnet på importøren/produsenten eller en annen autorisert representant står ikke skrevet på den oppblåsbare innretningen
 • Erklæringen inneholder CE-merket, men viser ikke til noe direktiv. (CE er irrelevant for standard EN 14960.)

Ofte vil en en slik oppblåsbar innretning mangle brukermanual fra produsenten eller leverandøren. Dersom den oppblåsbare innretningen er bygd etter standarden EN 14960, skal den ha en slik brukermanual.

Hvis dere mangler en erklæring

Hvis dere ikke har en erklæring fra leverandøren eller produsenten, må dere få en uavhengig tredjepart til å utarbeide en erklæring om samsvar med standarden i ettertid.

Vi vil da kreve:

 • en rapport som dokumenterer alle kravene til konstruksjonen i den anerkjente standarden
 • dokumentasjon på hvordan undersøkelsene og testene er foregått, gjerne med bilder

Vi har ingen erfaring med tidligere søkere som har forsøkt å få utarbeidet dokumentasjon for hoppeslott i ettertid. Vi kjenner derfor ikke til hvilke selskaper som eventuelt tilbyr en slik tjeneste, hva dette koster og om det er mulig å få gjort.

Alternativ: nytt hoppeslott

Et alternativ til at dere i ettertid får lagd en erklæring fra en uavhengig tredjepart, er at dere kjøper et nytt hoppeslott eller en oppblåsbar sklie fra en produsent som leverer tilfredsstillende dokumentasjon på at innretningen er bygd i samsvar med relevant og anerkjent standard. Erklæringen må kunne identifisere hoppeslottet eller den oppblåsbare sklien, for eksempel med foto, unikt serienummer eller lignende, slik at vi ser at den gjelder akkurat den innretningen dere søker om.

Ta gjerne kontakt med oss før dere kjøper en innretning, slik at vi kan gi veiledning om hva som er riktig dokumentasjon.

Søknadsprosessen utløser gebyr

Husk at å søke om driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning utløser saksbehandlingsgebyr, uavhengig av om dere får driftstillatelse. Før dere sender inn søknaden, bør dere derfor ha kontrollert at fornøyelsesinnretningen har et akseptabelt sikkerhetsnivå.

Vi kan tilby et digitalt veiledningsmøte før dere søker. Da kan vi gi en foreløpig tilbakemelding på om erklæringen er slik den skal være, uten at dere blir ilagt søknadsgebyr.

Husk: Det er ulovlig og straffbart å tilby et hoppeslott eller en oppblåsbar sklie til publikum uten at innretningen har driftstillatelse. Det gjelder uavhengig av om:

 • bruken foregår på offentlig eller privat eiendom
 • dere tar betalt for bruken eller ikke
 • tilbudet er midlertidig eller langvarig

Forbudet mot å tilby fornøyelsesinnretninger uten driftstillatelse gjelder både privatpersoner og alle typer virksomheter/foretak (også ideelle organisasjoner). Som publikum regnes alle utenfor ens egen familie.