Hva er tilsyn med fornøyelsesinnretninger?

Tilsynets rolle er i første rekke å være en pådriver for sikkerhet.

Den mest synlige delen av tilsynet vårt er når vi møter opp hos en virksomhet for å sjekke tilstanden på en innretning, men dette er bare en liten del av tilsynsvirksomheten.

Risikobasert tilsyn

SJT bruker mest ressurser der vi vurderer at risikoen for ulykker er størst. Plassering i grunnleggende risikokategori avgjøres av type innretning. En stor pendel med mange mennesker høyt oppe i luften vil innebære en større grunnleggende risiko enn en saktegående karusell på bakkenivå. Risikonivået justeres for en rekke faktorer som innretningenes alder, organisatoriske forhold, erfaring fra tidligere tilsyn og uhellsrapportering.

Eksempler på elementer som øker risikoen:

 • Har fått alvorlige pålegg tidligere
 • Har en innretning med utfordrende tekniske egenskaper som avviker fra anerkjente standarder
 • Har ny driftsleder uten erfaring
 • Har en gammel innretning, hvor det for eksempel er vanskelig å skaffe reservedeler
 • Har helt nye eller innovative innretninger
 • Har mangelfull sikkerhetsstyring
 • Har hatt alvorlige ulykker

Alle virksomheter skal ha en form for tilsyn minimum hvert femte år. Virksomheter der tilsynet vurderer at risikoen er høy vil få tettere oppfølgning og hyppigere tilsyn.

Sikkerhetsstyringssystem

SJT stiller krav om kontroll i form av et sikkerhetsstyringssystem, det vil si et system for internkontroll som gjelder sikkerhet. Dokumentasjon av hva som er gjort av vedlikehold er for eksempel en del av sikkerhetsstyringssystemet. Driftsdagbøker og systemet for å registrere uønskede hendelser er også en del av sikkerhetsstyringssystemet. Et innarbeidet sikkerhetsstyringssystem skal sørge for at sikkerheten er god hver dag året rundt, og ikke bare den eller de dagene tilsynet er på besøk. Virksomheten skal bruke sikkerhetsstyringssystemet til å begrunne hvordan forskriftenes krav ivaretas – ikke minst når forskriften gir funksjonskrav.

Les om regelverket under menypunktet Fornøyelsesinnretning/Regelverk.

Tilsynsformer

SJT bruker i hovedsak fem tilsynsformer:

Systemrevisjon

En revisjon er en planlagt og systematisk gjennomgang av hele eller deler av sikkerhetsstyringssystemet. For å avgjøre om virksomheten etterlever kravene går SJT gjennom skriftlig dokumentasjon og intervjuer representanter for virksomheten. Tilsynet verifiserer gjennom stikkprøver om sikkerhetsstyringssystemet fungerer i praksis. Verifikasjonen kan bestå av at tilsynet undersøker tekniske innretninger, registre, databaser, rutiner i praksis eller annet. En revisjon blir normalt varslet i forkant.

Operativ kontroll

En operativ kontroll kan skje uanmeldt eller bli varslet på forhånd. Hensikten er å ta stikkprøver for å se om virksomheten følger lovverkets krav og egne, interne bestemmelser.

Ledelsesmøte

Møte med øverste ledelse i en virksomhet der hensikten er å finne ut hvordan ledelsen utøver sitt ansvar for sikkerheten, og om sikkerhetstiltak prioriteres høyt nok. Representanten for ledelsen i tilsynet deltar på ledelsesmøtene.

Tilsynsmøte

Et tilsyn basert på et møte med flere representanter fra virksomheten til stede samtidig. Et tilsynsmøte kan ha et begrenset tema, for eksempel oppfølging av tidligere tilsyn.

Dokumenttilsyn

Gjennomgang av dokumentasjon innhentet fra en virksomhet relatert til spesifikke operasjoner, prosedyrer eller analyser.

Brudd på regelverk

Kjernen i tilsynsrollen er å påse at virksomhetene etterlever regelverket. Tilsynet gir pålegg om å rette eventuelle avvik fra regelverket.

Ved alvorlige tilfeller har tilsynet følgende sanksjonsmidler:

 • Stans av drift
 • Suspensjon av tillatelse til å drive virksomhet eller innretning
 • Tvangsmulkt
 • Tilbakekalling av retten til å drive en virksomhet eller innretning
 • Overtredelsesgebyr

Formidling av resultater

Resultater fra tilsyn og statistikk fra uhellrapportering blir formidlet på ulike måter, for eksempel i tilsynsrapporter, veiledere, årlige sikkerhetsrapporter, årsrapporter og møter med virksomhetene.

Les mer om prinsipper for regelverket.

Fant du det du lette etter?