Krav til et sikkerhetsstyringssystem

Her er kravene til hva et sikkerhetsstyringssystem for fornøyelsesinnretninger minst må inneholde.

Krav til sikkerhetsstyringssystem i forskrift om fornøyelsesinnretninger.

1. Bestemmelser om hvordan sikkerhetsmessig risiko forbundet med driften av virksomheten skal identifiseres og følges opp (forskriften § 2-10 bokstav a)

Veiledning:

Vi vil se at det finnes rutiner for løpende risikovurdering av aktiviteten, og at virksomheten har et system for å identifisere, forebygge og reagere på farer knyttet til aktiviteten.

Der skal sende inn to ting: risikoanalysen for innretningen og rutinene.

 1. Dere skal sende inn risikovurderingen dere har gjort av denne fornøyelsesinnretningen, med oversikt over mulige farer og tiltak dere vil gjøre for å redusere risikoen.
 2. Dere skal sende inn rutinene dere har i virksomheten for å oppdatere risikovurderingene, både planlagte (rutinemessige) og som følge av visse uønskede hendelser. Rutinene bør inneholde blant annet hvem som har ansvaret, hvem som skal delta i arbeidet, og hvor ofte og når risikovurderingene skal utføres.

2. Bestemmelser om kontroll, drift og vedlikehold som sikrer tilfredsstillende sikkerhet (forskriften § 2-10 bokstav b)

Veiledning:

Vi forventer at bestemmelsene inneholder beskrivelser som sier at dere benytter leverandørens anvisninger for montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold. Bestemmelsene og anvisningene skal finnes på norsk, svensk eller dansk.

Dersom det ikke foreligger beskrivelser fra leverandøren, skal dere ha rutiner for montering, demontering, driftskontroll, drift og vedlikehold som er i tråd med forskriften.

3. Krav til kompetanse for personell som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten, herunder krav til førstehjelp og redningspersonell (forskriften § 2-10 bokstav c)

Veiledning:

Vi forventer at virksomheten kan beskrive hvilket personale (hvilke roller) som har oppgaver som kan påvirke sikkerheten på innretningen. Send inn en oversikt over disse rollene, samt tydelige krav til kompetanse for rollene og opplæring personalet får. Eksempler på roller kan være driftsleder, operatører, vedlikeholdspersonell, vakter, assistenter og/eller redningspersonell.

4. Ansvar og myndighet i virksomhetens organisasjon (forskriften § 2-10 bokstav d)

Veiledning:

Vi forventer at dere sender inn en beskrivelse og/eller et organisasjonskart for større virksomheter. I tillegg skal virksomheten sende inn instrukser for rollene, inkludert driftslederen. Beskriv hvilken myndighet driftslederen har til å treffe nødvendige tiltak, jf. forskriftens paragraf 3-2 fjerde ledd.

5. Beredskapsplan for nødsituasjoner (forskriften § 2-10 bokstavene f og g)

Planen skal minst inneholde:

   1. varslingsliste (intern og ekstern varsling)
   2. oversikt over utstyr for førstehjelp og redning, og plassering av utstyret
   3. detaljert redningsplan og rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige redningsøvelser med evaluering og oppfølging (for innretninger hvor det er relevant)

Veiledning:

Vi forventer at dere har en varslingsliste for intern og ekstern varsling. Dette kan være telefonnummer til driftslederen, redningspersonell, relevante nødetater, etc.

Dere skal også ha:

 • en oversikt over utstyr for førstehjelp og redning som er utplassert for å brukes i en nødsituasjon i innretningen
 • en detaljert redningsplan
 • rutiner for å planlegge og gjennomføre redningsøvelser

Disse dokumentene skal sendes inn.

For innretninger hvor det er relevant, skal det foreligge utstyr for evakuering eller nedfiring av passasjerer innen rimelig tid.

Vi forventer at dere beskriver hvilket redningsutstyr som benyttes for å evakuere passasjerer dersom en slik teknikk brukes.

6. Rutiner for å registrere og følge opp ulykke, alvorlig hendelse og hendelse (forskriften § 2-10 bokstav h)

Rutinene skal omfatte umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av ulykken eller hendelsen, samt at dere undersøker hva som er årsaken og at dere treffer tiltak for å hindre gjentakelse.

Disse dokumentene skal sendes inn.

Veiledning:

Vi forventer at rutinene inneholder umiddelbare tiltak som iverksettes etter slike hendelser, samt rutiner for å undersøke årsak og fatte tiltak for å hindre gjentakelse. Det skal også være definert hvem som er ansvarlig for å registrere, følge opp og lukke hendelser.

Rutinene må vise at virksomheten skal rapportere skriftlig til oss om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser. Tidskravet for å sende inn rapport til oss er så snart som mulig og senest innen 72 timer for ulykker og alvorlige hendelser. Tidskravet til å rapportere hendelse til oss er innen 8 dager.