Hva innebærer en driftstillatelse?

For å drive en fornøyelsesinnretning lovlig må virksomheten ha en driftstillatelse fra oss i Statens jernbanetilsyn (SJT).

Må dere ha en driftstillatelse?

Hva som regnes som en fornøyelsesinnretning er definert i tivoliloven paragraf 1-3 bokstav a:

«installasjon til bruk for fornøyelsesformål som innebærer risiko, og som stiller minimale krav til ferdigheter, og hvor brukerne enten bringes i bevegelse eller situasjoner hvor de helt eller delvis ikke har kontroll over egen bevegelse, eller begge deler».

Det er vi som avgjør om hver enkelt innretning er en fornøyelsesinnretning. Dette gjør vi gratis som en del av veiledningsplikten vår.

Dere trenger driftstillatelse for innretninger som tilbys publikum. Publikum betyr alle personer utenom egen familie. Vi krever at dere har driftstillatelse selv om dere ikke tar betalt for bruken.

Send oss gjerne en e-post før dere søker hvis dere er i tvil om utstyret deres er en fornøyelsesinnretning. E-posten må inneholde foto og beskrivelse av hvordan utstyret er bygd opp og brukes.

Lekeplassutstyr eller sportsutstyr (som trampoliner) trenger ikke driftstillatelse og er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB arbeider med sikkerhet knyttet til produkter og forbrukertjenester innenfor produktkontrolloven med tilhørende forskrifter.

DSB forklarer om sikkerhet på lekeland – og hvordan DSBs oppgaver skiller seg fra våre.

Krav til driften av en fornøyelsesinnretning

Tivoliforskriften stiller en rekke krav til driften av en fornøyelsesinnretning. For å drive innretningen lovlig må dere som virksomhet ha en driftstillatelse fra oss. Dere har selv ansvaret for sikker montering, drift, vedlikehold, uavhengig inspeksjon og kontroll på risikoen med innretningen. Kravene stilles for at publikum skal kunne bruke innretningen med minst mulig risiko for ulykker, alvorlige hendelser og hendelser. Gjennom søknadsprosessen skal dere sannsynliggjøre at dere kan drive en innretning sikkert.

Detaljer om kravene og hvordan dere kan søke finnes på siden «Krav til søknaden om driftstillatelse».

Betingelser for å ha driftstillatelsen

Etter at innretningen settes i drift, har dere en plikt til å rapportere uønskede hendelser med innretningen til oss. Hvis det skjer ulykker med «ikke ubetydelig personskade», skal politiet varsles straks.

Rapporteringsplikt

Hendelsene som skal rapporteres til oss er delt i tre kategorier i regelverket:

 • ulykke

  • uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og alle andre lignende ulykker
 • alvorlig hendelse

  • uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke
 • hendelse

  • enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke, som har sammenheng med driften og som innvirker på driftssikkerheten

Her er lenke til rapporteringsskjema og litt mer informasjon:

Virksomheten skal rapportere til oss om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser via et rapporteringsskjema. skjemasymbol

Les mer om rapporteringsplikt for fornøyelsesinnretninger

Jo flere uønskede hendelser vi får vite om, jo bedre grunnlag har vi for å følge utviklingen i bransjen. Da kan vi drive tilsyn der vi mener risikoen er størst, og gi veiledning om det som er mest relevant for dere.

Andre plikter med en driftstillatelse

Dere har også en plikt til å

 • melde fra til oss før dere eventuelt endrer innretningen
 • ha gyldig forsikring og sikkerhetsstillelse til enhver tid
 • betale årsgebyr
 • være underlagt tilsyn fra oss (varslet og uvarslet)
 • gjennomføre årlig teknisk kontroll etter den relevante og anerkjente standarden
 • oppdatere sikkerhetsstyringssystemet ved behov

Hva er tilsyn?

Vår rolle er å være en pådriver for sikkerhet. Som tilsynsmyndighet gjør vi derfor mer enn å håndtere søknadsprosessen og deretter gi en driftstillatelse hvis kravene oppfylles. Virksomheter som har driftstillatelse blir en del av tilsynsprogrammet vårt.

Eventuelle bekymringsmeldinger fra publikum og varsler fra ansatte i virksomheter følger vi også opp. Vi har taushetsplikt om innholdet i rapporter.

Se hva det innebærer at vi fører tilsyn med fornøyelsesinnretninger.

Hvor lang tid tar det å få en driftstillatelse?

Vi får ofte spørsmål om hvor lang tid det tar å behandle en søknad. Når vi har fått komplett dokumentasjon på alle kravene vi vil ha dokumentert, skal søknaden avgjøres så snart som mulig, og senest innen fire uker. Lengst saksbehandlingstid må dere regne med i høysesongen om våren og sommeren.

I søknadsskjemaet for å få driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning skal det legges ved forskjellige typer dokumentasjon. Hvis dokumentasjonen dere sender inn sammen med søknadsskjemaet ikke oppfyller alle kravene i regelverket, må dere sende inn ny dokumentasjon.

Hvis vi etterspør mer dokumentasjon, og dere likevel ikke sender dokumentasjon som oppfyller kravene, får dere et varsel om at søknaden kan bli avslått.

Hvis søknaden avslås, er det mulig å søke på nytt. Bare husk at dere må betale saksbehandlingsgebyr for hver søknad. (Se mer om gebyrer nedenfor.)

Hva koster en driftstillatelse?

Gebyret for å behandle søknaden om driftstillatelse er basert på gebyrklassen for innretningen og årsgebyret for den. Gebyrklassen vil bli beregnet ut fra fotavtrykk og innretningstype. Reglene for å regne ut gebyrklassen står i gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger.

Prisen for saksbehandlingen av en driftstillatelse er satt til to ganger årsgebyret. Gebyret må betales uansett – enten dere trekker søknaden, om den avslås eller vi gir en driftstillatelse.

Årsgebyret gjelder per kalenderår. Årsgebyr må betales for hele det inneværende året dere får driftstillatelse, uansett når på året det er.

Når vi gir en driftstillatelse vil vi sende en regning på saksbehandlingsgebyret i tillegg til årsgebyret for innretningen.

Søknadsprosess før tillatelse

Nå har vi forklart hvorfor dere må ha en driftstillatelse og hvilke plikter som følger med tillatelsen. For å få den må dere gjennom en søknadsprosess. 

Se hva som kreves av dokumentasjon.