Driftstillatelsen

For å drive en fornøyelsesinnretning lovlig må virksomheten ha en driftstillatelse fra oss i Statens jernbanetilsyn (SJT).

Publisert: 18.02.2021   Endret: 18.02.2021

Må dere ha en driftstillatelse?

Hva som regnes som en fornøyelsesinnretning er definert i tivoliloven paragraf 1-3 bokstav a:

«installasjon til bruk for fornøyelsesformål som innebærer risiko, og som stiller minimale krav til ferdigheter, og hvor brukerne enten bringes i bevegelse eller situasjoner hvor de helt eller delvis ikke har kontroll over egen bevegelse, eller begge deler».

Det er vi som avgjør om hver enkelt innretning er en fornøyelsesinnretning. Dette gjør vi gratis som en del av veiledningsplikten vår.

Se eksempler på fornøyelsesinnretninger.

Dere trenger driftstillatelse for innretninger som tilbys publikum. Publikum betyr alle personer utenom egen familie. Det betyr at et hoppeslott i hagen kan trenge driftstillatelse hvis andre enn egen familie bruker det. 

Ideelle organisasjoner må også ha driftstillatelse. Og det kreves driftstillatelse selv om dere ikke tar betalt for bruk.

Send oss gjerne en e-post før dere søker hvis dere er i tvil om utstyret deres er en fornøyelsesinnretning. E-posten må inneholde foto og beskrivelse av hvordan utstyret er bygd opp og brukes.

Lekeplassutstyr eller sportsutstyr (som trampoliner) trenger ikke driftstillatelse og er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DSB arbeider med sikkerhet knyttet til produkter og forbrukertjenester innenfor produktkontrolloven med tilhørende forskrifter.

DSB forklarer om sikkerhet på lekeland – og hvordan DSBs oppgaver skiller seg fra våre.

Krav til driften av en fornøyelsesinnretning

Forskrift om fornøyelsesinnretninger stiller en rekke krav til driften av en fornøyelsesinnretning. For å drive innretningen lovlig må dere som virksomhet ha en driftstillatelse fra oss. Dere har selv ansvaret for sikker montering, drift, vedlikehold, uavhengig inspeksjon og kontroll på risikoen med innretningen. Kravene stilles for at publikum skal kunne bruke innretningen med minst mulig risiko for ulykker, alvorlige hendelser og hendelser. Gjennom søknadsprosessen skal dere sannsynliggjøre at dere kan drive en innretning sikkert.

Detaljer om kravene og hvordan dere kan søke finnes på siden «Søknaden om driftstillatelse».

Hvor lang tid tar det å få en driftstillatelse?

I søknadsskjemaet for å få driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning skal det legges ved forskjellige typer dokumentasjon. Hvis dokumentasjonen dere sendte inn sammen med søknadsskjemaet ikke ga svar på alle kravene i regelverket, må dere sende inn dokumentasjonen på nytt.

Normalt behandles dokumentene i den rekkefølgen vi får dem inn. Hver gang dere sender inn dokumentasjon til oss, vil det ta tid før vi har rukket å saksbehandle den. Hvis vi har purret og dere likevel ikke sender dokumentasjon som besvarer kravene, får dere et varsel om at søknaden kan bli avslått hvis dere ikke sender oss det vi har behov for innen en viss frist.

Hvis dere til slutt får søknaden avslått, er det mulig å søke på nytt. Bare husk at dere må betale saksbehandlingsgebyr for hver søknad. (Se mer om gebyrer nedenfor.)

Når dere har sendt inn tilfredsstillende dokumentasjon på alle kravene vi vil ha dokumentert, starter vi å behandle saken. Vi behandler saken så fort som mulig, men vi skal bruke maksimalt fire uker. Det betyr at vi har en plikt til å gi dere driftstillatelse senest etter fire uker hvis dokumentasjonen fra dere innfrir kravene vi stiller.

Hvis vi gir dere en driftstillatelse, vil vi sende en regning på saksbehandlingsgebyret i tillegg til årsgebyret for innretningen. (Se mer om kostnader under.)

Hva koster en driftstillatelse?

Gebyret for å behandle søknaden om driftstillatelse er basert på gebyrklassen for innretningen og årsgebyret for den. Prisen for en driftstillatelse er satt til to ganger årsgebyret (se under). Gebyret må betales uansett – enten dere trekker søknaden, om den avslås eller vi gir en driftstillatelse.

Årsgebyret gjelder per kalenderår. Dersom dere får driftstillatelsen før nyttår, må dere betale hele årsgebyret for året tillatelsen gis. Etter nyttår får dere en ny regning på årsgebyret for dette neste året.

Størrelsen på årsgebyret avhenger blant annet av den såkalte gebyrklassen (se under), som vil bli beregnet ut fra fotavtrykk og innretningstype.

Gebyrklassen

Reglene for å regne ut gebyrklassen står i gebyrforskrift for fornøyelsesinnretninger.

Betingelser for å ha driftstillatelsen

Etter at innretningen settes i drift, har dere en plikt til å rapportere uønskede hendelser med innretningen til oss. Hvis det skjer ulykker med «ikke ubetydelig personskade» skal politiet varsles straks.

Hva skal rapporteres til SJT?

Virksomheten skal rapportere om ulykker, alvorlige hendelser og hendelser. Begrepene er
definert i regelverket:

 • ulykke: uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og alle andre lignende ulykker
 • alvorlig hendelse: uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke
 • hendelse: enhver annen uønsket hendelse enn en ulykke, som har sammenheng med driften og som innvirker på driftssikkerheten

Som virksomhet er dere ansvarlig for å bruke informasjonen fra uønskede hendelser i sikkerhetsstyringen for å hindre at hendelser gjentar seg. Oppdater risikovurderingen og innfør nye tiltak hvis dere mener hendelsene krever det.

Les mer om sikkerhetsstyring under punkt 2 i søknadsprosessen.

veileder rapporteringspliktLast ned veilederen om rapporteringsplikt for fornøyelsesinnretninger.

Andre plikter med en driftstillatelse

Dere har også en plikt til å

 • ha forsikring
 • ha sikkerhetsstillelse
 • betale årsgebyr
 • ta imot tilsyn fra oss (varslet og uvarslet)
 • oppdatere risikovurderingene regelmessig og ved behov
 • innføre nye tiltak ved behov
 • gjennomføre årlig teknisk kontroll etter den relevante og anerkjente standarden
 • oppdatere sikkerhetsstyringssystemet ved behov
 • melde fra til oss før dere eventuelt endrer innretningen

Uønskede hendelser med fornøyelsesinnretninger 

Veileder uønskede hendelser

Vi har gitt ut en veileder om kravet i forskrift om fornøyelsesinnretninger til å ha rutiner for å registrere og følge opp uønskede hendelser i virksomheten.

Last ned veilederen om uønskede hendelser med fornøyelsesinnretninger.

Hva er tilsyn?

Vår rolle er å være en pådriver for sikkerhet. Som tilsynsmyndighet gjør vi derfor mer enn å håndtere søknadsprosessen og deretter gi en driftstillatelse hvis kravene oppfylles. De uønskede hendelsene dere skal sende inn, analyserer vi for å vurdere hvilke typer innretninger som kan kreve ekstra oppfølging gjennom tilsyn.

Eventuelle bekymringsmeldinger fra publikum og varsler fra ansatte følger vi også opp. SJT har taushetsplikt om innholdet i rapporter.

Se hva det innebærer at vi fører tilsyn med fornøyelsesinnretninger.

Søknadsprosess før tillatelse

Nå har vi forklart hvorfor dere må ha en driftstillatelse. For å få den må dere gjennom en søknadsprosess. 

Se hvordan søknadsprosessen foregår og hva som kreves av dokumentasjon.