Inspeksjonsorgan og -rapporter

Her er kravene til et uavhengig inspeksjonsorgan, som skal gjennomføre den tekniske inspeksjonen av en fornøyelsesinnretning.

Publisert: 09.03.2021   Endret: 09.03.2021

 1. Være uavhengig av driften av innretningen som er inspisert.
  Det er for å sikre at inspeksjonen er upartisk. Det betyr at kontrolløren ikke skal være involvert i bygging, drift, kontroller eller vedlikehold av innretningen. Inspektøren skal ikke ha noen personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke den årlige inspeksjonen. Det er ikke krav om slik uavhengighet for teknisk inspeksjon av oppblåsbare innretninger, som hoppeslott og oppblåsbare sklier.
 2. Være juridisk ansvarlig for innholdet og kvaliteten på den tekniske inspeksjonen.
 3. Ha tilstrekkelig teknisk kompetanse til å kunne identifisere de deler og komponenter som er grunnleggende for en sikker drift, mulige feil i innretningens sikkerhetskritiske komponenter, og avgjøre om den tekniske tilstanden til innretningen er sikker for videre bruk.
  Mulige feil i sikkerhetskritiske komponenter kan være for eksempel slitasje, sprekker, deformasjon, korrosjon, hydraulisk/pneumatisk lekkasje, feil på låsesystemer og fastspenningsinnretninger, feilmontering eller feil virkemåte.
 4. Gjennomføre inspeksjonen etter kravene i relevant og anerkjent standard.
  Typisk strategi ved en slik inspeksjon kan være å sjekke at de nødvendige kontroll- og vedlikeholdsaktivitetene for innretningen er gjennomført etter leverandørens anvisninger, sjekke om deler og komponenter viser tegn til unormal slitasje, skade eller andre uregelmessigheter som kan være kritiske, sjekke om hendelses- eller reparasjonslogg avslører problemer som må inspiseres grundigere, samt å prøve funksjonene på innretningen. Dersom dere er usikre på hvilken standard som gjelder for innretningen deres, kan dere ta kontakt med produsent eller leverandør.
 5. Dokumentere inspeksjonen i en rapport som beskriver hva som er kontrollert og hvordan, hvilke feil som eventuelt er funnet, og at disse har blitt rettet. Dersom den anerkjente standarden stiller krav til innholdet i rapporten, skal disse kravene følges.

Det skal tydelig framgå av rapporten hvem som har gjennomført inspeksjonen, hvilken virksomhet hun/han er ansatt i, dato for når inspeksjonen ble gjennomført, hvilken innretning som er inspisert med referanse til vårt innretningsnummer, navnet på oppdragsgiverens virksomhet, og hvilken standard som er lagt til grunn for inspeksjonen.

I rapporten skal inspektøren tydelig konkludere med om innretningen har et sikkerhetsnivå som tilsvarer sikkerhetsnivået i den anerkjente standarden eller ikke. Hvis sikkerhetsnivået er tilsvarende som i den anerkjente standarden, er innretningen trygg for videre bruk.