Inspeksjonsorgan og -rapporter

Her er kravene til et uavhengig inspeksjonsorgan som skal gjennomføre en innvielsesinspeksjon eller en årlig teknisk kontroll av en fornøyelsesinnretning.

1. Være uavhengig av driften av innretningen som er inspisert

Det er for å sikre at inspeksjonen er upartisk. Det betyr at kontrolløren ikke skal være involvert i bygging, drift, kontroller eller vedlikehold av innretningen. Inspektøren skal ikke ha noen personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke den årlige inspeksjonen. Det er ikke krav om slik uavhengighet for teknisk inspeksjon av oppblåsbare innretninger, som hoppeslott og oppblåsbare sklier.

2. Være juridisk ansvarlig for innholdet og kvaliteten på den tekniske inspeksjonen

3. Ha tilstrekkelig teknisk kompetanse

Ved en innvielsesinspeksjon må inspeksjonsorganet ha kompetanse til å forstå de tekniske kravene i den anerkjente standarden til konstruksjonen av innretningen og hvilket sikkerhetsnivå dette gir. Ved alle inspeksjoner må inspeksjonsorganet kunne identifisere de deler og komponenter som er grunnleggende for en sikker drift, mulige feil i innretningens sikkerhetskritiske komponenter, og avgjøre om den tekniske tilstanden til innretningen er sikker for videre bruk.
Mulige feil i sikkerhetskritiske komponenter kan være for eksempel slitasje, sprekker, deformasjon, korrosjon, hydraulisk/pneumatisk lekkasje, feil på låsesystemer og fastspenningsinnretninger, feilmontering eller feil virkemåte.

4. Gjennomføre inspeksjonen etter kravene i relevant og anerkjent standard

Ved alle inspeksjoner vil inspeksjonsorganet typisk prøve funksjonene på innretningen samt sjekke om deler eller komponenter viser tegn til unormal slitasje, skade eller andre uregelmessigheter som kan være kritiske. Ved en innvielsesinspeksjon skal inspeksjonsorganet undersøke hvordan innretningen er bygd og om sikkerhetsnivået er like godt som de tekniske kravene i den anerkjente standarden. Ved en årlig teknisk inspeksjon vil en typisk strategi være å sjekke at de nødvendige kontroll- og vedlikeholdsaktivitetene for innretningen er gjennomført etter leverandørens anvisninger samt sjekke om hendelses- eller reparasjonslogg avslører problemer som må inspiseres grundigere. Dersom dere er usikre på hvilken standard som gjelder for innretningen deres, kan dere ta kontakt med produsent eller leverandør.

5. Dokumentere inspeksjonen i en rapport som beskriver hva som er kontrollert og hvordan, hvilke feil som eventuelt er funnet, og at disse har blitt rettet

Dersom den anerkjente standarden stiller krav til innholdet i rapporten, skal disse kravene følges.

Det skal tydelig framgå av rapporten hvem som har gjennomført inspeksjonen, hvilken virksomhet hun/han er ansatt i, dato for når inspeksjonen ble gjennomført, hvilken innretning som er inspisert med referanse til vårt innretningsnummer, navnet på oppdragsgiverens virksomhet, og hvilken standard som er lagt til grunn for inspeksjonen.

I rapporten skal inspektøren tydelig konkludere med om innretningen har et sikkerhetsnivå som tilsvarer sikkerhetsnivået i den anerkjente standarden eller ikke. Hvis sikkerhetsnivået er tilsvarende som i den anerkjente standarden, er innretningen trygg for videre bruk.

Her er en grundigere veiledning i årlig teknisk inspeksjon, både med en film og en skriftlig veileder.