Sjekklister for dokumentasjon

Disse sjekklistene for dokumentasjon er et hjelpemiddel for dere som skal søke om driftstillatelse for fornøyelsesinnretninger.

Tivoliforskriften fra 2022 krever at virksomhetene skal dokumentere at de oppfyller kravene forskriften stiller for å kunne drive en fornøyelsesinnretning. Det betyr at dere i søknaden må dokumentere

 1. at dere har et tilstrekkelig sikkerhetsstyringssystem
 2. at innretningen holder et akseptabelt sikkerhetsnivå
 3. forsikring for virksomheten / sikkerhetsstillelse for innretningen
 4. hvordan innretningen ser ut (foto)

Med utgangspunkt i dokumentasjonskravene har vi også satt sammen sjekklister. Disse kan dere bruke til å kontrollere at dokumentasjonen dere sender oss inneholder det vi trenger for å behandle søknaden. Sjekklistene kan også brukes til å fylles inn og sendes til oss.

1. Sikkerhetsstyringssystem

I et effektivt sikkerhetsstyringssystem er det viktig å definere klart og tydelig hvem som har myndighet til å fatte beslutninger av betydning for sikkerheten. Dette kan variere avhengig av størrelsen på virksomheten og antall ansatte.

Uansett størrelse på virksomheten må alle ansatte kjenne til hvem som har ansvar for sikkerheten. Hvem som har myndighet til å fatte beslutninger om sikkerhet er en viktig byggestein i et vellykket sikkerhetsstyringssystem.

 • For en liten virksomhet kan det være tilstrekkelig å definere at daglig leder eller eier har denne myndigheten.
 • For større virksomheter kan det være nødvendig å etablere et eget sikkerhetsutvalg med definerte roller og ansvarsområder.

Dere må også ha klare retningslinjer for hvordan beslutninger skal fattes og kommuniseres. Dere må etablere en tydelig struktur som viser hvem som rapporterer til hvem, og hvordan beslutninger skal tas.

For å sikre at beslutninger som påvirker sikkerheten tas på en riktig måte, er det avgjørende å etablere rutiner for opplæring og kompetanseutvikling for de som har denne myndigheten. Dette kan omfatte kurs i risikostyring, nødprosedyrer og kommunikasjon i krisesituasjoner.

Sikkerhetsrutiner i en større virksomhet

I en større virksomhet kan det være flere nivåer av ansvar og myndighet for beslutninger av betydning for sikkerheten. De ansatte vil derfor ha behov for informasjon om dette:

 • Hvem har oversikt over de ulike ansvarsområdene?
 • Hvem bestemmer hva når det gjelder sikkerhet?
  • Er kontaktinformasjonen deres lett tilgjengelig?
 • Hvilke prosedyrer har dere for å håndtere situasjoner der det er uklart hvem som har beslutningsmyndighet?
 • På hvilken måte vil ansvar og myndighet delegeres og kommuniseres til ansatte på forskjellige nivåer?

Sikkerhetsrutiner i en mindre virksomhet

 • Hvem bestemmer i saker som har med sikkerhet å gjøre?
  • Er kontaktinformasjonen deres lett tilgjengelig?
 • På hvilken måte vil ansvar og myndighet delegeres og kommuniseres til ansatte?
 • Hvilke prosedyrer har dere for å håndtere situasjoner der den eller de med beslutningsmyndighet ikke er til stede eller tilgjengelige?
 • Hvordan skal beslutninger som kan påvirke sikkerheten dokumenteres og kommuniseres til relevante ansatte?

System for å håndtere avvik

Dere skal registrere alle små og store hendelser, og systemet skal være tilpasset virksomheten. Systemet skal også omfatte hvordan dere rapporterer til oss. Vi stiller ikke krav til hvordan systemet utformes, men vi forventer at punktene under inngår i systemet.

Avvikshåndtering i en større virksomhet med komplekse innretninger:

 • Avvikssystemet der hendelsene registreres skal være tilgjengelig for alle ansatte.
 • Dere må oppnevne noen i bedriften som er spesielt ansvarlig for å følge opp avvik. Det kan være en gruppe eller en enkelt representant ut ifra hva som passer best for virksomheten. Den eller de skal være spesielt ansvarlig for å følge opp, håndtere og lukke avvik.
 • Når dere registrerer avvik, skal dere også definere umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av hendelsen.
 • Årsakene til avvik skal undersøkes grundig. En tverrfaglig arbeidsgruppe skal undersøke hva virksomheten kan gjøre for å hindre at avviket skjer igjen.
 • Dere skal rapportere avvik til SJT innen tidsfristene som forskriften definerer. Rapporten skal inneholde en grundig beskrivelse av hendelsen, og hvilke tiltak dere har satt i gang for å hindre at avviket gjentar seg.

Avvikshåndtering i en mindre virksomhet med enkle innretninger:

 • Registrering av hendelser kan skje i en avviksbok eller et Excel-ark som er tilgjengelig for alle ansatte.
 • Daglig leder eller en annen dedikert person skal være ansvarlig for å følge opp og lukke avvik.
 • Når dere registrerer avvik skal dere også definere umiddelbare tiltak for å redusere virkningene av hendelsen.
 • Årsakene til avvik skal undersøkes grundig. En tverrfaglig arbeidsgruppe skal undersøke hva virksomheten kan gjøre for å hindre at avviket skjer igjen.
 • Umiddelbare tiltak skal også besluttes og iverksettes umiddelbart for å redusere virkningene av hendelsen eller ulykken.
 • Dere skal rapportere avvik til SJT innen tidsfristene som forskriften definerer. Rapporten skal inneholde en grundig beskrivelse av hendelsen, og hvilke tiltak dere har satt i gang for å hindre at avviket gjentar seg.

Jevnlige risikovurderinger med tilhørende handlingsplaner

For en større virksomhet med komplekse innretninger kan det være hensiktsmessig å gjennomføre risikovurderinger av delsystemer og prosesser i tillegg til en overordnet risikovurdering av hele innretningen. Det kan også være behov for å involvere eksterne konsulenter eller eksperter.

For en mindre virksomhet med enkle innretninger kan risikovurderingene og handlingsplanene være enklere og mer oversiktlige, men likevel grundige og systematiske. Det kan være hensiktsmessig å gjøre dette som en del av en jevnlig gjennomgang av virksomhetens HMS-system.

Husk at risikovurderinger og handlingsplaner ikke er statiske dokumenter. De bør oppdateres jevnlig og etter behov. Det er ofte behov for å oppdatere etter endringer i innretningene, nye erfaringer eller hendelser, eller endringer i lover og forskrifter.

Dette må dere ha med i risikovurderingen:

 • Dere skal bruke anerkjente metoder i risikovurderingen, for eksempel
 • Avvik skal være en del av grunnlaget for risikovurderingene. Her skal dere ta med både avvik som har skjedd og avvik dere vurderer som sannsynlige.
 • Dere må beskrive hvordan dere jevnlig skal oppdatere risikovurderinger og handlingsplaner, og hvem som skal gjøre det.

Personalets kompetanse og krav til opplæring

Driftspersonalet skal ha nødvendige kunnskaper, ferdigheter og personlige egenskaper som kreves for oppgavene som skal utføres. Personalet som skal kommunisere med brukere, eller som må sette seg inn i virksomhetens sikkerhetsstyringssystem, skal ha tilstrekkelige språkkunnskaper.

Det er også krav til bemanningen av innretningene:

 • Enkle innretninger kan ha driftspersonale over 16 år.
 • Mer komplekse innretninger skal ha kvalifisert driftspersonale over 18 år.

Kompetansekravene skal utformes som en liste over nødvendige ferdigheter, kunnskap og erfaring som kreves for å drive, kontrollere eller vedlikeholde innretningen trygt og effektivt.

Dette inkluderer:

 • grunnleggende kunnskap om den aktuelle innretningen, inkludert funksjon, oppsett, drift og vedlikehold
 • kunnskap om sikkerhetsprosedyrer og krav for innretningen, inkludert fareidentifikasjon og risikohåndtering
 • kompetanse i førstehjelp og redning, inkludert opplæring i livreddende førstehjelp og evakuering
 • teknisk kompetanse, inkludert forståelse av relevant utstyr og teknologi som brukes i innretningen
 • evnen til å lese og forstå tekniske manualer og prosedyrer
 • kommunikasjonsferdigheter og evne til å samarbeide med andre medlemmer av personalet og besøkende

Bruk gjerne denne malen for å lage en kompetanseoversikt. Word-symbol

Beredskapsplaner for nødsituasjoner

Beredskapsplanen bør inkludere en detaljert oversikt over førstehjelps- og redningsutstyr og hvor det er plassert. Da er det nødvendige utstyret raskt tilgjengelig i en nødsituasjon. I tillegg må personalet få opplæring i hvordan de bruker dette utstyret, slik at de kan handle raskt og effektivt.

Beredskapsplanen bør inneholde disse elementene:

 • Risikovurdering: Beredskapsplanen bør inneholde en vurdering av de potensielle risikoene som kan oppstå i innretningen, og hvordan dere kan håndtere dem.
 • Varslingsprosedyrer: Det bør være klare prosedyrer for hvordan dere varsler både internt og eksternt i en nødsituasjon.
 • Evakueringsplan: Beredskapsplanen bør inneholde en detaljert plan for hvordan dere skal evakuere besøkende og ansatte fra den enkelte innretningen.
 • Førstehjelp og redning: Det bør være klare prosedyrer og opplæringskrav for ansatte som skal kunne gi førstehjelp eller redde personer som er i fare.
 • Kommunikasjonsutstyr: Beredskapsplanen bør ha en oversikt over kommunikasjonsutstyr som er tilgjengelig, og hvordan dere skal bruke det. Utstyret må også tydelig merkes.
 • Øvelser og evaluering: Rutiner for å planlegge og gjennomføre regelmessige øvelser bør inkluderes, samt hvordan dere skal evaluere og følge opp øvelsene.
 • Tilgjengelig utstyr: Beredskapsplanen bør inneholde en oversikt over førstehjelps- og redningsutstyr, og hvor utstyret er plassert. Utstyret må også tydelig merkes.

Obs! Det er viktig at beredskapsplanen blir jevnlig oppdatert, og at alle ansatte får nødvendig opplæring og trening i å bruke planen.

2. Akseptabelt sikkerhetsnivå

Tydelige instrukser for drift, kontroll og vedlikehold

Dere må kunne dokumentere at dere har klare og tydelige instrukser for sikker drift, kontroll og vedlikehold av innretningene. Dette er avgjørende for å redusere risikoen for ulykker og skader på gjester og ansatte. For virksomheter med komplekse innretninger kan instruksene være mer omfattende og detaljerte. For virksomheter med enkle innretninger kan instruksene være mer enkle og oversiktlige

Dette må dere dokumentere:

 • Driftsrutiner: Dere må vise at dere har instrukser for sikker drift av fornøyelsesinnretningen, som skal beskrive hvordan innretningen skal drives på en trygg og forsvarlig måte. Instruksene bør blant annet omfatte opplæring av ansatte, regler for gjestenes atferd, sjekklister og prosedyrer for oppstart og avslutning av driftsdagen. Eksempler på driftsrutiner kan inkludere å sjekke at sikkerhetsbryterne fungerer, at skruer og bolter er strammet og at setebeltene fungerer som de skal.
 • Kontrollrutiner: Dere må kunne beskrive hvilke kontroller som skal utføres, og hvordan de skal utføres. Dette inkluderer blant annet daglige, ukentlige og årlige kontroller av mekaniske og elektriske komponenter, samt inspeksjoner av sikkerhetsanordninger. Kontrollrutiner kan innebære å sjekke at alle sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal, og at alt utstyr er i god stand.
 • Vedlikeholdsrutiner: Dere må kunne vise hvilke instrukser for vedlikehold av fornøyelsesinnretningen dere har.  Disse instruksene skal beskrive hva som må gjøres for å opprettholde innretningens sikkerhet og funksjonalitet. Instruksene inkluderer blant annet rutiner for rengjøring, smøring og utskifting av slitedeler. Vedlikeholdsarbeid kan for eksempel være å smøre bevegelige deler, og å bytte ut utslitte eller skadede deler.

Forskjell mellom store og små virksomheter – eksempler

 • En stor fornøyelsespark kan ha instrukser for hver enkelt innretning, samt overordnede instrukser som gjelder for hele parken. Kontrollrutinene kan inkludere daglige sjekklister, ukentlige inspeksjoner og årlige revisjoner av tekniske dokumenter.
 • En mindre virksomhet som driver en enkel karusell kan ha en enkel sjekkliste for daglige kontroller, samt en årlig vedlikeholdsplan som beskriver hva som må gjøres for å holde innretningen i god stand. Instruksene kan også inkludere klare prosedyrer for hva som skal gjøres i tilfelle av avvik eller feil på innretningen.

Generell teknisk dokumentasjon 

Dokumentasjonen med oversikt over tekniske data og driftsdata, journaler over reparasjoner, ombygginger, undersøkelser, prøvinger og kontroller, og rapporter fra disse, er viktig for å sikre at innretningen fungerer som den skal og oppfyller de nødvendige sikkerhetskravene. Dette gjelder både for større og mindre virksomheter.

For større virksomheter vil dokumentasjonen vanligvis være mer omfattende og systematisk organisert enn for mindre virksomheter. Større virksomheter kan ha øremerkede avdelinger eller ansatte som er ansvarlige for å dokumentere og vedlikeholde informasjon om innretningen. Mindre virksomheter kan ha en mer uformell tilnærming til dokumentasjon.

Eksempler på informasjon som bør inkluderes i dokumentasjonen kan omfatte:

 • tekniske spesifikasjoner for innretningen
 • dokumentasjon fra produsenten eller leverandøren, inkludert manualer og instruksjonsbøker
 • journaler over vedlikeholdsarbeid og reparasjoner som er utført på innretningen
 • registreringer over periodiske kontroller og prøvinger som er gjennomført for å sikre at innretningen fungerer som den skal
 • rapporter fra eventuelle undersøkelser som har blitt gjennomført, for eksempel en risikovurdering eller en sikkerhetssjekk

Dokumentasjonen bør være tilgjengelig for alle som er ansvarlige for driften, kontrollen og vedlikeholdet av innretningen, samt for eventuelle tilsynsmyndigheter som ønsker å verifisere at virksomheten oppfyller nødvendige krav.

Dokumenter for teknisk dokumentasjon Word-symbol

Disse Word-dokumentene kan lastes ned og fylles ut og være en del av dokumentasjonen som legges ved i søknaden om driftstillatelse:

Navn på og identifisering av innretning

Tekniske opplysninger om innretningen

Dokumentasjon fra leverandøren

Plan for NTD-kontroll (Non-Destructive Testing/ikke-destruktiv prøving)

Logg-sjekklister for periodisk kontroll (montasje og daglige kontroller)

Logg for vedlikehold

Logg for hovedrevisjoner

3. Forsikring og sikkerhetsstillelse

Forsikring

Det er to måter dere kan dokumentere forsikringen på. Dere kan sende oss kopi av polisen på ansvarsforsikringen, eller dere kan laste opp en skriftlig bekreftelse (e-post eller brev) fra forsikringsselskapet. En skriftlig bekreftelse i form av e-post eller brev må inneholde organisasjonsnummeret til virksomheten, men dette er ikke nødvendig hvis dere sender inn forsikringspolisen.

Tivolilovens paragraf 8 sier at virksomheten skal ha forsikring for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten. Forsikringen omfatter selve innretningen, for eksempel om innretningen skulle bli skadet eller ødelagt under bruk eller transport.

For å vise oss at dere har forsikret innretningen på korrekt måte, må dere sende en kopi av forsikringspolisen med søknaden.

Sikkerhetsstillelse

Sikkerhetsstillelse skal være en ekstra sikkerhet for de som skal bruke innretningen. For eksempel dekker sikkerhetsstillelse kostnader til erstatning dersom noen skader seg når de bruker innretningen. Da er det dekning for tapet selv om forsikringen ikke gjelder.

Når dere søker om driftstillatelse må dere melde fra til forsikringsselskapet deres om dette. Forsikringsselskapet kan da bruke et skjema til å sende oss bevis på sikkerhetsstillelsen. Dette vil være tilstrekkelig dokumentasjon. I noen tilfeller får dere som søker, tilsendt bevis på sikkerhetsstillelse fra forsikringsselskapet, som kan legges ved søknaden.

Forsikringsselskapet er forpliktet til å gi sikkerhetsstillelse for virksomheten helt til de eventuelt varsler oss om at sikkerhetsstillelsen er opphørt. Sikkerhetsstillelse gis til søkerens bedrift, og ikke spesifikt for hver innretning.

4. Foto

Dere skal sende inn foto som gjør at vi tydelig ser hvilken fornøyelsesinnretning dere ønsker driftstillatelse for. Da kan vi forstå hvilken innretning dere søker om. 

Bildene skal være:

 • oversiktsbilder som viser helheten
 • bilder som viser hoveddelene av innretningen, som banen, vogner og viktige kjennetegn.

Det er viktig at dette er foto av akkurat den innretningen dere søker om. Et bilde av en tilsvarende innretning fra for eksempel en katalog eller en internettside, er ikke tilstrekkelig.

Det er imidlertid unntak. Det er når dere har en teknisk tegning eller designtegning av en innretning. 

For gokart, skinnegående innretninger på bane og andre lignende innretninger som består av både bane og kjøretøy, må vi ha bilder av både banen og kjøretøyene. Det er også viktig at dere sender bilder av sikkerhetskomponenter i enkelte innretninger. 

For hoppeslott og oppblåsbare sklier må dere sende inn foto av CE-merkingen på viften og viftens tilbakeslagsventil.