Uhellsrapportering

Rapporteringen vil gi virksomhetene oversikt over eventuelle nye risikoer slik at disse kan ivaretas og innarbeides i sikkerhetsstyringssystemet.

Publisert: 08.06.2017   Endret: 01.09.2017

Stortinget har vedtatt ny lov om taubaner og ny lov om fornøyelsesinnretninger.

Lovene trådte i kraft 1. juli 2017.

Begge lovene inneholder bestemmelser om rapportering av ulykker, alvorlige hendelser og hendelser til Statens jernbanetilsyn (SJT).

SJT har utarbeidet et skjema for rapportering til SJT, og oversikter til hjelp for å kategorisere ulykker og hendelser.

Det er svært viktig å ha gode rutiner for å rapportere. Dette gjelder både for virksomhetene selv og for SJT. Rapporteringen vil gi virksomhetene oversikt over eventuelle nye risikoer slik at disse kan ivaretas og innarbeides i sikkerhetsstyringssystemet.

For å kunne drive sikkerhetsstyring er det veldig viktig å ha oversikt over risikoer i driften for å kunne iverksette tiltak for å redusere risikoen. Ofte er det lite som skal til, kanskje sette opp eller forlenge et gjerde eller hugge noen trær.

Det er også viktig å merke seg at det ikke bare er hendelser som har med publikum å gjøre som skal rapporteres – tekniske utfordringer kan være like viktige. Det kan for eksempel være uforutsett slitasje som krever kortere vedlikeholdsintervaller eller behov for utskifting.

Økt rapportering er også viktig for SJT for at vi skal kunne følge utviklingen i bransjen og kunne utøve et mer risikobasert tilsyn, samt informere bransjen om utfordringer og trender som vi ser fordi vi vil ha et større tallmateriale enn den enkelte virksomheten vil ha.

For å sikre god rapportering er rapportene underlagt taushetsplikt. Ingen utenom SJTs ansatte får tilgang til rapportene, heller ikke mediene og offentligheten generelt, og SJTs ansatte har taushetsplikt om rapportene. Det vil også si at disse rapportene heller ikke kan benyttes ved en eventuell politietterforskning. Det vil imidlertid være mulig å gi ut statistiske opplysninger fra materialet.

Fant du det du lette etter?