Tilsynsmetodikk

Statens jernbanetilsyn (SJT) innfører ny tilsynsmetodikk i forbindelse med ny lovgivning for fornøyelsesinnretninger og taubaner.

Publisert: 24.05.2017   Endret: 24.05.2017

Tilsynsmetodikken skal være lik for fornøyelsesinnretninger og taubaner.

Tilsyn med virksomheter og deres drift av fornøyelsesinnretninger/taubaner

Det viktigste verktøyet for å styre virksomheten på en sikker måte vil være sikkerhetsstyringssystemet. SJT vil derfor fokusere mer på at virksomhetene har et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller forskriftskravene, og som er hensiktsmessig for å drive sikkert. I tillegg vil det bli tatt stikkprøver ved enkelte taubaner og innretninger for å se om sikkerhetsstyringssystemet etterleves, for eksempel når det gjelder krav til drift og vedlikehold. For virksomheter med flere taubaner eller innretninger vil SJT ta stikkprøver av et representativt utvalg taubaner eller innretninger.

Risikobasert tilsyn

SJT vil bruke informasjon vi har tilgjengelig om hver enkelt virksomhet for å prioritere virksomheter som representerer størst risiko. Dette er eksempler på informasjon som vil ligge til grunn for en slik prioritering:

  • Hvilke avvik er identifisert hos virksomheten ved tidligere tilsyn?
  • Har virksomheten fulgt opp avvik tilfredsstillende?
  • Har virksomheten bygd ut eller endret anlegg siden siste tilsyn?
  • Er nøkkelpersonell skiftet ut?
  • Finnes spesielle utfordringer knyttet til tekniske anlegg, som alder og topografi?
  • Er området spesielt værutsatt?
  • Er redningsberedskapen tilfredsstillende?

Alle virksomheter skal prinsipielt ha et visst minimum av tilsyn. SJT har fastsatt at ingen virksomhet skal ha tilsyn sjeldnere enn hvert fjerde år.

Tilsynsformer

Til nå har tilsynsmetodikken basert seg på at alle tilsyn skal gjennomføres på stedet hos den enkelte virksomhet. Den nye tilsynsmetodikken åpner for at også andre tilsynsformer kan være aktuelle:

Dokumentgjennomgang
En dokumentgjennomgang kan være en gjennomgang av hele eller deler av virksomhetens sikkerhetsstyringssystem for å vurdere om systemet oppfyller krav i forskrifter. En slik gjennomgang kan tenkes gjennomført hos bare én virksomhet eller flere.

Egenevaluering
For enkelte avgrensede tema kan det være aktuelt å få virksomhetens egen vurdering av sikkerheten. Dette kan skje gjennom en årsrapport og/eller en vurdering av sikkerhetsmessige forhold i en konkret sak.

Tilsynsmøter
Tilsynsmøter kan være et møte med virksomheten der konkrete tema følges opp over tid for å vurdere om virksomheten driver i samsvar med regelverket. Ofte vil SJT be om dokumentasjon på forhånd fra virksomheten og forberede spørsmål til tilsynsmøtet på bakgrunn av dokumentasjonen. Tilsynsmøter vil særlig være aktuelt der virksomheten arbeider med større prosjekter som går over tid.

Ledelsesmøter
Hovedformålet med et møte mellom tilsynets ledelse og ledelsen/eieren av virksomheten er å få et innblikk i, og å påvirke, engasjementet og forståelsen ledelsen har for sikkerhetsarbeidet.

Rapportering fra tilsyn

SJT vil utarbeide en tilsynsrapport fra alle tilsyn som gjennomføres, uavhengig av om avvik avdekkes. Virksomheten vil få tilsendt et utkast av rapporten med mulighet for å kommentere før en endelig versjon med pålegg utarbeides.

I stedet for pålegg utstedt på stedet, som har vært praksis til nå, vil SJT på stedet bare presentere tilsynsbevis, det vil si funn gjort under tilsynet, og som vil bli vurdert mot kravene i forskrifter. I tilsynsrapporten vil det bli formulert eventuelle avvik fra kravene. SJT sender først et utkast av rapporten til uttalelse, og utkastet har varsel om pålegg. I den endelige rapporten vil SJT ta stilling til virksomhetens uttalelser, og pålegg vil bli gitt. Virksomhetene kan bli pålagt å sende SJT mer dokumentasjon om årsakene og gjennomførte tiltak for å korrigere avvik.

Fant du det du lette etter?