Forsikring og sikkerhetsstillelse

Virksomheten skal ha forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av driften.

Publisert: 08.06.2017   Endret: 08.06.2017

Stortinget har vedtatt ny lov om taubaner og ny lov om fornøyelsesinnretninger.

Lovene trådte i kraft 1. juli 2017. Samtidig vil det også bli vedtatt nye forskrifter om henholdsvis taubaner og fornøyelsesinnretninger. Forskriftene erstatter alle forskriftene som gjelder i dag, bortsett fra gebyrforskriften.

Lovene inneholder identiske bestemmelser om erstatningsansvar, forsikring og sikkerhetsstillelse:
Virksomheten er, uansett skyld, ansvarlig for skade forårsaket av fornøyelsesinnretningen/taubanen.

Virksomheten skal ha forsikring og sikkerhetsstillelse for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten. Manglende sikkerhetsstillelse medfører tilbakekall av driftstillatelsen.

Forsikringsselskapet hvor fornøyelsesinnretningen/taubanen er forsikret, skal varsle tilsynsmyndigheten om bortfall av sikkerhetsstillelsen.

Bestemmelsene innebærer i korte trekk at erstatningsansvaret gjelder uavhengig av om virksomheten kan klandres for eventuell skade eller ikke. Erstatningsansvaret suppleres av en forsikringsplikt for å gi eventuelle erstatningskrav en sikker økonomisk dekning. Krav om sikkerhetsstillelse innebærer at skadelidte kan henvende seg direkte til sikkerhetsstillelse, i stedet for til virksomheten.

Forskriftsbestemmelsene utfyller lovens bestemmelse om erstatningsansvar. Ifølge forskriftene skal forsikringsselskapene varsle Statens jernbanetilsyn (SJT) om eventuelt bortfall av sikkerhetsstillelse, og SJT skal tilbakekalle driftstillatelsen ved manglende sikkerhetsstillelse.

En vesentlig endring i forhold til dagens regelverk, er at virksomhetene får muligheten til å inngå forsikringsavtale samlet for alle sine taubaneanlegg eller fornøyelsesinnretninger.

Forskrift om taubaner og forskrift om fornøyelsesinnretninger inneholder ulike bestemmelser om beregning av forsikringsdekningens og sikkerhetsstillelsens størrelse. For fornøyelsesinnretninger skal størrelsen bero på en vurdering av skadepotensialet innretningen representerer. For taubaner inneholder forskriften konkrete krav til beregning av størrelsen, basert på type taubaner som virksomheten eier.

SJT er gitt en svært begrenset mulighet til å gi dispensasjon fra kravet om sikkerhetsstillelse for fornøyelsesinnretninger. Virksomheten må levere en begrunnet søknad om dispensasjon, og kan ikke drifte innretningen før SJT har fattet vedtak om dispensasjon. Muligheten for dispensasjon gjelder ikke for taubanevirksomheter.

Fant du det du lette etter?