Krav om driftslederen foreslås fjernet

Statens jernbanetilsyn har i utkast til ny forskrift om fornøyelsesinnretninger foreslått å fjerne kravet om driftsleder.

Publisert: 04.03.2021   Endret: 04.03.2021

Statens jernbanetilsyn har i 2020 gjennomgått forskrift om fornøyelsesinnretninger for å se om det er behov for justeringer eller endringer. Gjennomgangen vår har resultert i forslag til endringer som ble sendt på høring 22. februar. Høringsfristen er 22. mai 2021.

Kravet om driftsleder fjernes

Vi foreslår altså å fjerne kravet om driftsleder i forskriften. Årsaken er at funksjonen driftslederen har hatt som kontaktperson for oss, er blitt overflødig. Det skjedde da virksomhetsbegrepet kom inn i ny lov og forskrift fra 1. juli 2017. Kravet om at virksomheten skal ha et sikkerhetsstyringssystem forutsetter at det er tilgjengelig personell med rett kompetanse til å utføre oppgavene de har. Virksomheten kan fortsatt ha en driftsleder, men det er ikke et krav.

Tydeligere krav til sikkerhetsstyringssystem

Vi har fått tilbakemeldinger fra flere virksomheter om at kravene til et sikkerhetsstyringssystem burde være tydeligere. I utkastet til ny forskrift foreslår vi en mer detaljert beskrivelse av hva systemet skal inneholde. Vi foreslår å gjøre kravene tydeligere og mer i tråd med kravene i internkontrollforskriften, som også er en forskrift virksomhetene må forholde seg til.

Se høringsbrevet med alle forslag til endringer av forskrift om fornøyelsesinnretninger.