64 innrapporterte personskader i fornøyelsesinnretninger

Ingen av de innrapporterte personskadene for 2018 er vurdert som så alvorlige at de er klassifisert som ulykke.

Publisert: 27.06.2019   Endret: 27.06.2019

De innrapporterte personskadene favner alt fra småskader som kuttskader og forstuing av føtter til bruddskader. Dette går fram av Statens jernbanetilsyns (SJT) oppsummering for 2018 av bransjen som driver fornøyelsesinnretninger. For 2017 ble det til sammenlikning innrapportert 91 tilfeller i kategorien mindre alvorlige personskader.

For lite rapportering

Bransjen som driver fornøyelsesinnretninger rapporterte inn 93 uønskede hendelser i 2018, mot 112 uønskede hendelser i 2017. Virksomheter som har høydeparker og zipliner stod for mer enn halvparten av de rapporterte hendelsene. Enkelte virksomheter i denne delen av bransjen har gode rapporteringsrutiner og dominerer dermed hendelsesstatistikken. Inntrykket fra tilsyn tilsier at virksomhetene har generelt sterkt søkelys på sikkerhet. Statistikken må dermed ikke tolkes som at virksomhetene med høydeparker fokuserer lite på sikkerhet. Statikken viser imidlertid at det er grunn til å tro at bransjen generelt rapporterer inn for få uønskede hendelser.

Prioriterte temaer for tilsyn

Innrapportering av uønskede hendelser var ett av tre prioriterte temaer da SJT i 2018 førte tilsyn med bransjen som driver fornøyelsesinnretninger. De to andre temaene var

  • sikkerhetsstyringssystem
    • Alle virksomheter skulle fra 1. juli 2018 ha et sikkerhetsstyringssystem som tilfredsstiller kravene i regelverket. Dette innebærer blant annet at virksomhetene skal ha kontroll på risiko.
  • vedlikehold, inspeksjon og utskifting
    • Den tekniske tilstanden til en fornøyelsesinnretning påvirkes negativt av intensiv bruk. Derfor er det viktig for sikkerheten at det er etablert, tatt i bruk og dokumentert et system for vedlikehold, inspeksjon og utskifting.

For å opprettholde et godt sikkerhetsnivå i bransjen, vil SJT følge opp de tre prioriterte temaene også under tilsyn i 2019.