Risikoer og hendelser med klatreparker og zipliner

Anbefalinger fra Statens jernbanetilsyn som kan redusere risikoen for uønskede hendelser.

Klatreparker

Statens jernbanetilsyn (SJT) har fått flere meldinger om hendelser med usikrede brukere på plattformer i klatreparker. Derfor er det viktig å være oppmerksom på følgende:

  • I klatreparker som ikke har kontinuerlig sikring (continuous belay) må brukerne koble seg av og på sikkerhetslinen med to sikkerhetsstropper. Minst én av stroppene skal alltid være tilkoblet sikkerhetslinen.
  • Virksomhetene må til enhver tid ha søkelys på vakthold og opplæring av brukerne for å unngå at de er usikret i høyden.

Zipliner

Rapporter SJT mottar viser at mange hendelser skjer når passasjerer har for stor hastighet inn på endeplattformer på zipliner. Hastigheten påvirkes blant annet av:

  • kroppsvekten
  • type trinser
  • luftmotstand
  • vindretning
  • taustramming
  • høydeforskjell mellom startplattform og endeplattform

De samme faktorene som nevnt over kan også gi for lav hastighet på ziplinen med fare for at passasjeren ikke kommer helt frem til endeplattformen. Dette kan i neste omgang føre til redningsaksjoner eller kollisjoner med neste passasjer på ziplinen.

Virksomhetene med zipliner må vurdere hvilke bremsemuligheter og bremsesystemer som er nødvendig for å sikre trygge driftsforhold.

Bruk gjerne veilederne våre om blant annet fareidentifisering og risikostyring når dere skal vurdere hva som kan gå galt.