SJT TV

Veiledning og diskusjoner om temaer som er relevante for virksomheter innen jernbane og fornøyelsesinnretning.

Gå til filmene om fornøyelsesinnretning.

Jernbane

Den tradisjonsrike SJT-konferansen kunne ikke arrangeres fysisk i 2020. Vi lagde derfor TV-sendinger. Ansatte i SJT og inviterte gjester ga engasjert innsikt om blant annet risikovurderinger, sikring og sikkerhet og sunn konkurranse på like vilkår.

Introduksjon

Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen og programleder Eirik Norman Hansen presenterer temaene i de andre episodene (se under). Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide gir sin hilsen til bransjen i året som ble så annerledes.

Aktivitet i 2021

Direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen og programleder Eirik Norman Hansen snakker om blant annet koronasituasjonen, tilsyn og veiledning, uønskede hendelser, sikkerhet og sikring, leverandørstyring og konkurranse på jernbanen.

Sikkerhet og sikring

Thomas Haneborg og Trond Østerås i SJT snakker med programleder Eirik Norman Hansen om blant annet likheter og ulikheter mellom fagområdene sikkerhet og sikring. Monica Endregard ved Forsvarets forskningsinstitutt gir anbefalinger til virksomhetene på jernbanen om hvordan de skal systematisere sitt arbeid med sikkerhet og sikring.

Risikovurderinger

Programleder Eirik Norman Hansen spør hvilken risiko jernbanevirksomheter, SJT og samfunnet generelt er villig til å akseptere. Store temaer som risikovurderinger, risikostyring og risikoakseptkriterier blir diskutert i samtale mellom Geir-Rune Samstad og Trond Østerås i SJT og tidligere sikkerhetssjef Lars Fredrik Andersen i CargoNet AS.

Markedsovervåking

Programleder Eirik Norman Hansen belyser SJTs rolle som markedsovervåker. Han får besøk av SJTs Kemal Zulovic og Toril Elsa Torp. De snakker blant annet om markedstilgang på like vilkår, rollen som klageorgan og hva som er vesentlige betingelser for å oppnå sunn konkurranse. Professor i samfunnsøkonomi Christian Riis holder et foredrag om konkurranse i ulike sektorer, med særlig vekt på jernbanen.

 

Fornøyelsesinnretning

Om Statens jernbanetilsyns rolle

Denne filmen forklarer hva som er rollen vår når det gjelder fornøyelsesinnretninger.

Søknad om driftstillatelse

Her forklarer vi hva som kreves i en søknad om driftstillatelse for en fornøyelsesinnretning.

Sikkerhetsstyringssystem

Virksomheter må jobbe målrettet, styrt og dokumentert med å forebygge skader på personer, anlegg og materiell.

Uønskede hendelser

Registrering og oppfølging av ulykker, alvorlige hendelser og hendelser er viktig for å ha kontroll på sikkerheten i virksomheten.

Fareidentifisering

Virksomheter som drifter fornøyelsesinnretninger må legge relevante farer til grunn for sine risikovurderinger. Dermed har de bedre forutsetninger for å drifte sine anlegg tilstrekkelig sikkert.

Teknisk kontroll

Virksomheten skal årlig benytte og bekoste et uavhengig inspeksjonsorgan som skal utføre teknisk kontroll av fornøyelsesinnretningene.