SJTs samfunnsoppdrag

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbane, taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge. SJT er også markedsovervåker og skal bidra til et effektivt jernbanemarked.

Eksempler på hva som faller inn under SJTs område
Jernbane: Tog, T-bane, bybane og trikk
Taubane: Skitau, skitrekk, stolheiser og gondolbaner
Fornøyelsesinnretning: Hoppeslott, vannsklier, klatreparker, zipliner, simulatorer, karuseller, berg- og dalbaner

Vårt samfunnsoppdrag er å:

  • ivareta sikkerheten på jernbane, trikk og T-bane, taubaner og tivoli
  • sikre at alle jernbaneforetak skal ha tilgang til spor, serviceanlegg og tjenester på like vilkår

Hvem har bestemt samfunnsoppdraget?

SJT er en etat under Samferdselsdepartementet (SD). SD bestemmer vårt oppdrag og hva vi skal arbeide med.

Instruks fra SD.

Vårt årlige tildelingsbrev.

Årsrapportene vi sender til SD.

Hvorfor heter vi Statens jernbanetilsyn?

Statens jernbanetilsyn ble etablert 1. oktober 1996 som tilsynsmyndighet for tog, trikk og T-bane. SJT fikk tilsynsansvaret for taubaner og fornøyelsesinnretninger 1. januar 2012. Disse oppgavene ble overført til SJT fra Taubanetilsynet og Park- og tivolitilsynet.

Hva gjør vi?

Vi gir tillatelser tillatelsessymbol

Virksomheter som ønsker å drive jernbane, taubane og fornøyelsesinnretninger i Norge trenger tillatelser fra SJT.

Tillatelser for jernbane 

Vi gir blant annet tillatelser til virksomhetene som driver jernbane, tillatelser til å ta i bruk kjøretøy og infrastruktur og vi utsteder førerbevis til nye lokførere. 

Les mer om tillatelser for jernbane.

Oversikt over virksomheter med tillatelser for jernbane.

Tillatelser for taubane

Vi gir driftstillatelse til taubaner. 

Les mer om tillatelser for taubane.

Taubaneanlegg som har driftstillatelse.

Tillatelser for tivoli

Vi gir driftstillatelse til fornøyelsesinnretninger.

Les mer om tillatelser for fornøyelsesinnretninger.

Fornøyelsesinnretninger som har driftstillatelse.

Vi fører tilsyn Tilsynssymbol

Vi fører tilsyn med at virksomheter som har tillatelser fra oss overholder regelverket og driver sikkert. Hvis en virksomhet ikke driver sikkert kan SJT blant annet

  • pålegge korrigerende tiltak
  • stanse driften
  • tilbakekalle tillatelsen

SJTs tilsynsrapporter er offentlige og legges ut på nettsidene våre.

Les mer om SJTs tilsyn, hvordan tilsyn gjennomføres og tilsynsrapporter:

Tilsyn med jernbane

Tilsyn med taubane

Tilsyn med fornøyelsesinnretninger

Vi overvåker jernbanemarkedet Symbol for markedsovervåking

Vi behandler klager på konkurransevilkår i jernbanemarkedet.

Les mer om SJT som markedsovervåker og behandling av klagesaker

Vi gir veiledning og deler kunnskap Veiledningssymbol

Vi gir veiledning til virksomheter og publikum om tillatelsesprosessen, om regelverket og om vårt tilsynsansvar. Gjennom arbeidet vårt har vi tett kontakt med de ulike bransjene. Dette gir oss god bransjeinnsikt som vi vil dele med aktørene og samfunnet.

Vi sender ut nyhetsbrev Symbol for nyheter

Meld deg på nyhetsbrev for jernbane.

Meld deg på nyhetsbrev for taubane.

Meld deg på nyhetsbrev for fornøyelsesinnretning.

Vi utvikler regelverk Regelverkssymbol

SJT har delegert myndighet fra Samferdselsdepartementet til å gi forskrifter på våre områder. Vi utvikler derfor regelverket og gjennomfører rettsakter fra EU i norsk rett. Som en del av regelverksarbeidet deltar SJT i regelverksprosessene i EU for å fremme norske interesser.

Vi deltar i internasjonale fora Symbol for internasjonalt arbeid

SJT deltar aktivt i internasjonale fora.

Hovedformålet med SJTs internasjonale arbeid er å

  • ivareta Norges interesser og påvirke og fremme norske interesser
  • ha oversikt over og gjennomføre regelverksarbeid fra EU/EØS som vi er forpliktet til gjennom EØS-avtalen
  • informere bransjene og Samferdselsdepartementet om regelverksutvikling i EU
  • bidra til å heve kompetansen hos SJT, dele informasjon og bygge nettverk

Vi mottar bekymringsmeldinger Symbol for bekymringsmelding

Som tilsynsmyndighet tar SJT imot bekymringsmeldinger og meldinger om kritikkverdige forhold. Meldingen kan være anonym.

Skjema for å sende en bekymringsmelding