Om oss

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndigheit for tog, trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretningar i Noreg.

SJT er først og fremst ein pådrivar for sikkerheit i desse bransjane. Ei anna oppgåve er å bidra til ein jernbanemarknad med sunn konkurranse, mellom anna ved å sikre at alle jernbaneføretak får tilgang til spor, serviceanlegg og tenester på like vilkår. Vi fører også tilsyn med at aktørane har system som sørger for sikring mot tilsikta handlingar som terror og sabotasje.

Innan alle bransjane er det SJT si oppgåve å fremje norske interesser i europeisk regelverksutvikling. Oppfølging av regelverket for samtrafikk står sentralt, slik at det blir etablert eit heilskapleg jernbanesystem over landegrensene i Europa.

SJT sine oppgåver:

  • Vi fører tilsyn med at regelverket blir etterlevd.
  • Vi gir tillatingar.
  • Vi utviklar nasjonale reglar og innarbeider internasjonale reglar.
  • Vi informerer om krava i regelverket.
  • Vi overvakar og vurderer tilstanden.
  • Vi deler kunnskapen vår med tilsynsobjekt og samfunnet.
  • Vi samarbeider nasjonalt og internasjonalt.

Meir om oss

Visjon og verdier

Tildelingsbrev 2023

Instruks

Årsrapporter