SJTs årsrapport for 2022

SJT vurderer at det er tilfredsstillende sikkerhetsnivå på jernbanen og i taubaner og fornøyelsesinnretninger.

SJT vurderer at det er tilfredsstillende sikkerhetsnivå på jernbanen og i taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Det er en av konklusjonene i årsrapporten for 2022. PDF-ikon

Jernbane

  • Totalt fem søknader om nytt felles sikkerhetssertifikat for trafikk i Norge ble ferdigbehandlet i tråd med nytt regelverk etter 1. juni. To av disse gjaldt trafikk i flere land enn Norge.
  • Vi fattet 50 vedtak knyttet til ny og endret infrastruktur. Det er Bane NOR, og i betydelig mindre grad T-banen, trikken i Oslo og Bybanen i Bergen, som står for søknadene.
  • Vi fattet 121 vedtak om kjøretøy. Vedtakene omfatter tillatelser til å ta i bruk nye eller ombygde jernbanekjøretøy som for eksempel har fått ny ombordutrustning for det nye signalsystemet ERTMS.
  • Det ble gjennomført ti systemrevisjoner, tre inspeksjoner og to ledelsesmøter innen sikkerhet. Prioriterte temaer var risikovurderinger, rapportering av uønskede hendelser og kompetanse.
  • Innenfor tilsynsområdet sikring på jernbanen er det planlagte tilsynsprogrammet gjennomført med noen unntak. Som følge av færre tilgjengelige ressurser enn forutsatt, ble tre tilsyn utsatt til 2023 og ett tilsyn redusert i omfang. Endringene er vurdert å være akseptable basert på risikobildet vårt.

Taubane

  • Vi innvilget 21 nye driftstillatelser. 22 tillatelser ble trukket tilbake, primært som følge av virksomheter som legger ned taubaner. Antallet er på samme nivå som de siste fire årene, bortsett fra en liten nedgang i 2020 som følge av koronapandemien.
  • Vi gjennomførte 92 tilsyn. Det var litt færre enn planlagt, men betydelig flere enn de foregående årene. 38 av tilsynene var rettet mot skitau. Tilsynene var begrenset til forskriftskrav om drift og teknisk tilstand i anleggene. Ved å se på bare disse delene fikk vi muligheten til å besøke mange virksomheter i løpet av kort tid innenfor et avgrenset geografisk område.

Fornøyelsesinnretning

  • Vi innvilget 37 nye driftstillatelser. Samtidig ble det innlevert eller trukket tilbake 24 tillatelser, de fleste som følge av at virksomhetene har kassert gamle innretninger på eget initiativ, spesielt innenfor tivoli og oppblåsbare innretninger.
  • Vi gjennomførte 20 tilsyn med stedlig verifikasjon. Det var litt færre enn planlagt grunnet omprioriteringer, men betydelig flere enn de foregående år. Endringene ble vurdert i henhold til betydning for sikkerheten.