Årsrapporten for 2016

Statens jernbanetilsyn har for 2017 i all hovedsak gjennomført aktiviteter og oppnådd resultater i tråd med mål som skissert i tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet.

Publisert: 16.05.2017   Endret: 16.05.2017

Årsrapport 2016For tilsynsområdet jernbane viser resultatene at jernbaneaktørene blir stadig mer bevisst på god sikkerhetsstyring. Sikkerhetsnivået for jernbane, T-bane og trikk er fremdeles blant de beste i Europa.

Sikkerheten på taubane og i fornøyelsesinnretninger er også god. For tilsynsområdene taubane og fornøyelsesinnretning ble det i 2016 gjennomført et mer risikobasert tilsyn enn tidligere etter gjeldende regelverk. Ut fra en risikovurdering ble færre virksomheter enn før gjenstand for stedlig tilsyn.

For området markedsovervåking viser aktiviteten i 2016 at konkurransen i persontransportmarkedet i Norge fortsatt er svak. Jernbanereformen innebærer trolig at konkurransen styrkes. Markedsanalyser tyder også på svak konkurranse i godstransportmarkedet med få aktører som konkurrerer om de samme oppdragene. Klagesakene viser at det kan være vanskelig for aktørene å få tilgang til spor og serviceanlegg på forutsigbare og likeverdige vilkår.

Les årsrapporten for 2016.