Førerforskriften


1. Jeg er fører av trekkraftkjøretøy slik at jeg må følge førerforskriften og ha førerbevis, men har også andre oppgaver som krever helseundersøkelse etter helsekravforskriften. Må jeg gjennomføre to ulike helseundersøkelser?

Svar: Nei, det er nok å gjennomføre medisinske undersøkelser etter førerforskriften. Hvis du først kommer inn under førerforskriften som fører, er du utenfor virkeområdet til helsekravforskriften. Dette følger av virkeområdet til helsekravforskriften, som sier at førere som har førerbevis eller som har gjennomført helseundersøkelse etter førerforskriften ikke faller inn under helsekravforskriften. Det spiller ingen rolle om oppgavene du utfører er nevnt i helsekravforskriften.

 

2. Hvem gjelder kravene i førerforskriften for?

Svar: Førerforskriften gjelder for alle førere av trekkraftkjøretøy på det nasjonale jernbanenettet, dvs det nettet Jernbaneverket forvalter. For annet ombordpersonell i togene gjelder krav bl.a. i helsekravforskriften og opplæringsforskriften. Førere av sporvogn, trikk, t-bane, bybane o.l. faller utenfor førerforskriftens virkeområde, men må forholde seg til andre regler. Førere av arbeidsmaskiner faller utenfor hvis de bare arbeider inne på anleggsområde eller det som heter strekning disponert for arbeid.

 

3. Hva er kravene for å få førerbevis?

Svar: For å få utstedt førerbevis må du oppfylle tre vilkår:

  1. Du må ha generell yrkesmessig kompetanse. Nye førere må ha gjennomført tilstrekkelig opplæring på Norsk jernbaneskole.

  2. Du må være medisinsk skikket i form av å ha gjennomført en helseundersøkelse.

  3. Du må være yrkespsykologisk skikket i form av å ha gjennomført en yrkespsykologisk undersøkelse.

 

4. Må jeg ha sertifikat i tillegg til førerbevis?

Svar: Ja. Førerbeviset får du av Statens jernbanetilsyn, og gir deg grunnleggende førerrettigheter. I tillegg må du få sertifikat av jernbanevirksomheten din.  Sertifikatet bekrefter at du har nødvendig kompetanse på strekningene du skal kjøre, det rullende materiellet du skal kjøre og de relevante delene av virksomhetens sikkerhetsstyringssystem.

 

5. Når må jeg gjennomføre ny periodisk helseundersøkelse?

Svar: Om du må gjennom en ny helseundersøkelse kommer an på hvilken alder du har. Fram til du fyller 55 år må du gjennomføre periodiske undersøkelser minst hvert tredje år, mens det etter dette er hvert år. I tillegg kan en godkjent lege øke hyppigheten av undersøkelsene hvis den medisinske skikketheten din tilsier dette.

 

6. Må jeg gjennom en egen yrkespsykologisk undersøkelse for å få utstedt førerbevis?

Svar: Ja. Ved opptak til Norsk Jernbaneskole må du gjennomføre og bestå en yrkespsykologisk undersøkelse for videre utdanning til førerbevis.

 

7. Må jeg foreta en full undersøkelse av medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet etter førerforskriften § 10 dersom jeg har oversittet fristen for periodisk undersøkelse etter § 11 når jeg ikke lenger er i jobb grunnet sykemelding, permisjon, eller har byttet stilling?

Svar: Dersom en lokfører som følge av permisjon, sykemelding eller svangerskap har oversittet fristen for periodisk undersøkelse etter førerforskriften § 11, anses han/hun for fortsatt å inneha stilling som lokfører. Det er derfor tilstrekkelig å foreta en periodisk undersøkelse av medisinsk skikkethet etter § 11 når lokføreren kommer tilbake i arbeid. Imidlertid, dersom lokføreren har sluttet i jobben som lokfører, og oversitter fristen for periodisk undersøkelse, må lokføreren gjennomgå ny undersøkelse av medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet etter § 10 dersom han eller hun igjen tar jobb som lokfører.