Markedsovervåking; Samferdselsdep. har klargjort klageadgangen på tildeling av ruteleier

I forbindelse med klage fra Cargolink AS til Statens jernbanetilsyn v/seksjon for markedsovervåking, har Samferdselsdepartementet redegjort for forhold rundt klageadgangen på Jernbaneverkets tildeling av ruteleier.

Det fremgår av fordelingsforskriften at Jernbaneverket fordeler infrastrukturkapasitet ved tildeling av ruteleier. En søker kan klage på Jernbaneverkets beslutning til Statens jernbanetilsyn dersom han mener å ha fått sine rettigheter etter fordelingsforskriften krenket. Det fremgår av redegjørelsen fra Samferdselsdepartementet at en slik klage skal rettes direkte til tilsynet – og ikke til Jernbaneverket.

Videre fremgår det at Jernbaneverkets avgjørelser om fordeling av infrastrukturkapasitet ikke er å anse som et forvaltningsvedtak, men en utøvelse av statens eierskapsforvaltning av infrastrukturen. Dette er en viktig klargjøring for alle berørte parter i rutetildelingsprosessen.

 Brevet fra SD kan du lese her.